Adana Anlaşmalı Boşanma Avukatı

 • Ana Sayfa
 • Adana Anlaşmalı Boşanma Avukatı
Adana Anlaşmalı Boşanma Avukatı

 

Taraflar bir boşanma kararı aldıklarında  karşılarına hukuki olarak iki seçenek çıkmaktadır;  Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası.   Bu hukuki süreçleri takip edebilmek için alanında uzman Adana anlaşmalı boşanma avukatı ile çalışmanız önemlidir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 

Anlaşmalı boşanma davası, boşanma sürecini kısa sürede sonuçlandıran bir dava türüdür.Anlaşmalı boşanma protokolü tarafların karşılıklı şekilde boşanma ve boşanmanın eki niteliğindeki konularda anlaşarak boşanma davasının sonuçlanması için ortaya koydukları iradenin ve anlaşmanın yazılı bir şekilde düzenlenmiş halidir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde sadece boşanma yönündeki uzlaşması yetmeyecektir. Söz konusu anlaşmalı boşanma protokolünde maddi-manevi tazminat, nafaka, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti gibi konularında  karara bağlanması gerekecektir.Bununla birlikte; evlilik birliğini anlaşarak bitirme  iradesinde olan tarafların iradelerini ve anlaştıkları konuları gösteren protokolün hazırlanması ve tarafların imzaları ile birlikte mahkemeye sunulması gerekmektedir. 

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci

 

Anlaşmalı Boşanma Davası açılmasına ilişkin tüm düzenlemeler ve başvuruları müvekkilleri adına Adana anlaşmalı boşanma avukatı yapmaktadır. Her ne kadar taraflarca hazırlanmış ve anlaşma sağlanmış bir protokol dahi olsa tarafların iradelerini duruşmaya bizzat gelerek hakim karşısında da beyan etmeleri gerekmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci

 

 • Taraflar, boşanma, velayet, nafaka, maddi - manevi tazminat konularında anlaştıkları takdirde  bir protokol düzenleyerek, bu protokolü imza altına alırlar. 
 • Akabinde anlaşmalı boşanma davası ikame edilir ve ıslak imzalı protokol, mahkeme dosyasına sunulur. 
 • Protokolün ıslak imzalı aslının mahkeme dosyasına sunulmasının ardından mahkemece tensip zaptı düzenlenir ve duruşma günü verilir.
 • Duruşma günü her iki tarafın da ilgili  mahkemenin duruşma salonunda hazır bulunması gerekir. 
 • Tarafların duruşma sırasında, boşanma konusunda hemfikir olduklarını, protokolde yer alan hususlar uyarınca boşanmak istediklerini beyan etmeleri gerekir.
 • Tarafların boşanma konusunda hemfikir oldukları ve protokol uyarınca boşanmak istediklerini beyan etmeleri üzerine şayet taraflar arasında boşanmaya ilişkin bir anlaşmazlık yok ise tarafların boşanmalarına karar verilir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası Hukuki Süreç

 

 • İlk duruşmada tarafların boşanmalarına karar verildikten sonra 30 gün içinde gerekçeli karar yazılır. 
 • Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edilir.
 • Gerekçeli kararı tebliğ alan tarafların, karara itirazları yok ise istinaftan feragat dilekçesi vererek kararın kesinleştirilmesini talep etmeleri gerekir.
 • Eğer taraflar, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde kararı istinaf etmezlerse karar kesinleşir. Yine taraflar gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde istinaftan feragat dilekçesi vererek kararın kesinleşmesini isteyebilirler. Her iki durumda da karar kesinleşecektir. Kararın kesinleşmesiyle tarafların boşandıklarına ilişkin karar kesin hüküm haline dönüşür. 
 • Kararın kesinleşmesiyle tarafların gerekçeli karar ve kesinleşme şerhi ile ilgili Nüfus Müdürlüğüne giderek, boşanma kararını tescil ettirmeleri gerekir. 

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakimin Müdahalesi

 

4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre taraflarca hazırlanan protokol üzerinde davaya bakmak ile görevli Aile Mahkemesi Hâkiminin müdahalesi mümkün olabilmektedir. 
Medeni Kanun’a bakıldığında anlaşılacaktır ki kanun koyucunun asıl amacının;

 • Tarafların iradelerinin etkilenmesini engellemek, 
 • Tarafların ve çocukların aleyhine olabilecek ve icra edilebilirliği olmayan nitelikte hükümler içeren protokole Hâkim tarafından müdahalede bulunulmasını,
 • Velayete ilişkin hususların titizlikle irdelenmesi sağlamaktır.

 

Adana Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatın Rolü

 

Her ne kadar, anlaşmalı boşanma davaslarının çekişmeli boşanma davalarına göre daha zahmetsiz ve kolay olduğu ve anlaşmalı boşanma davalarında bir avukata gerek olmadığı zannedilse de durum zannedilenin tam aksinedir. 

 

Nitekim anlaşmalı boşanma davalarında protokol altına alınan anlaşma koşullarının doğru ifade edilmesi, protokolün uygun ortamda imzalanması, her iki tarafın protokolü aynı anda imzalaması, hükümlerin her iki tarafın da lehine olacak şekilde düzenlenmesi ve ilerleyen süreçlerde protokolde yer alan anlaşma koşullarının hak kaybına sebebiyet vermemesi gerekir.

 

Örneğin, anlaşmalı boşanma davalarında, evliliğin bir yılı doldurmuş olması şartı aranır. Alanında uzman bir boşanma avukatına danışmadan anlaşmalı boşanma davası açan ve evliliğin bir yılı doldurmuş olması gerektiği şartını bilmeyen vatandaşların anlaşma yolu ile boşanması mümkün olmaz. Böyle bir durumda tarafların evliliklerinin bir yılı doldurmasının beklenmesi gerekir. 

 

Yine örneğin, nafaka hususunda nafakanın ileri ki süreçte artışının olup olmayacağı, şayet artış olacak ise ne kadar artacağına ilişkin koşulların protokolde açıkça yer alması gerekir. Şayet nafakaya ilişkin koşullar oluşturulurken, nafaka artışına ilişkin şartlar açıkça belirtilmezse, ilerleyen süreçte nafakanın arttırılmasını isteyen taraf, nafaka artırım davası açmak zorunda kalacaktır.

 

Ya da eğer, maddi manevi tazminata ilişkin şartlar oluşturulurken, maddi ve manevi tazminatın ne şekilde ödeneceği, taksit halinde ödenecek ise kaç taksitle ödeneceği hususları açıkça belirtilmezse, maddi manevi tazminatın tahsilinde sıkıntılar yaşanacaktır. 

 

Yukarıda sayılan hususlar, ortaya çıkabilecek sorunlardan yalnızca bir kaçıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında olası bir hak kaybına uğramamak adına alanında uzman bir Adana anlaşmalı boşanma avukatı ile çalışmak oldukça önemlidir. 

 

Kısacası anlaşmalı boşanma davası ve anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gereken hususlar belirtilmiş olup diğer makalelerimizde ele alınan iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, katkı payı alacağı, katılma payı alacağı, değer artış payı alacağı ,ziynet eşyası alacağı gibi alacak kalemlerine ilişkin olarak açılmak istenen davalar için Adana boşanma avukatı en doğru ve faydalı bilgi alacağınız adresler olacaktır.