Adana İşçi Avukatı 

Adana İşçi  Avukatı 

 

İş hukuku, hem çalışanı hem de işvereni koruyan ve bunların devlet kurumlarıyla olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. İşçi avukatı ise adından da anlaşılacağı üzere bir kurumda çalışan işçilerin iş davalarına bakan avukattır. Adana iş mahkemesi avukatı, son yıllarda işveren ve işçiler arasında yaşanan sorunlar nedeniyle işçinin hak kaybına uğramaması için  işçinin kanundan gelen yasal haklarını koruyan kişiye denir.

 

Adana İşçi Avukatı Hangi Davalara Bakar?  


•    Toplu iş sözleşmelerinin yürütülmesi ve konu ile ilgili sözleşmelerin kaleme alınması,
•    İş sözleşmenin feshedilmesi  ve işçiyi işten çıkarma hususlarının sulh ya da  dava yolu ile çözülmesi
•    Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi
•    Kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, yıllık izin alacağına ilişkin olarak açılacak iş mahkemesi davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi,
•    Hizmetin tespit ve işe iade davalarının açılması ve yürütülmesi,
•    Haklı fesih ve devamındaki dava süreçlerinin takibi,
•    İşçilik ücret alacağı davaları,
•    İş kazası ve meslek hastalığı davaları,
•    İş kazasından kaynaklı tazminat davaları,
•    İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların anlaşma ve dava yoluyla çözümü.

 

Adana İşçi Mahkemesi Avukatı Yükümlülükleri

 

Adana İş mahkemesi avukatı, işçilere hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İşçinin iş akdini feshetmesi, arabuluculuk sürecine başvurma, dava açma gibi tüm hukuki süreci usule ve kanuna uygun olarak yapmakla yükümlüdür. Adana da olan işçiler işten çıktıktan sonra ki tazminatlarını (kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, Ubgt alacağı gibi  İş kanunundan doğan diğer tazminatlar ve alacaklar) hak kaybına uğramadan kazanmak için Adana İşçi Mahkemesi Avukatı ile çalışmaktadırlar.

 

İşçilerin, sadece iş akdini feshettikten sonra değil  iş akdini feshetme öncesinde de avukat desteği alması önemlidir. Çalıştığı iş yerinden ayrılmak isteyen işçinin, iş sözleşmesini feshetmeden önce ilerde hak kaybına uğramamak veya hukuka ve usule uygun olarak hakkı olan tazminatları almak için Adana İşçi Mahkemesi Avukatı ile çalışmasında fayda bulunmaktadır.

 

Adana İşçi Mahkemesi Avukatı Olarak Hangi İl ve İlçelerde Hizmet Veriyoruz

 

  • İskenderun, Hatay, Türkiye
  • Mersin, Akdeniz/Mersin, Türkiye
  • Adana, Reşatbey, Seyhan/Adana, Türkiye
  • Osmaniye, Osmaniye Merkez/Osmaniye, Türkiye
  • Antakya, Küçükdalyan, Antakya/Hatay, Türkiye
  • Kadirli /Osmaniye, Türkiye
  • Tarsus, Akdeniz/Mersin, Türkiye
  • Ceyhan/Adana, Türkiye

 

Adana İşçi Mahkemesi Görevli Mahkeme

 

Bu husu İş Mahkemeleri Kanunu‘nun 6. maddesinde düzenlenmektedir. Şöyle ki;

(1) İş mahkemeleri;
a) 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı Kanuna tabi gemiadamları, 22/5/2003
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa veya 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun
İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya
işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk
uyuşmazlıklarına,
b) İdari para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi
kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş
Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara,
c) Diğer kanunlarda iş mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara,
ilişkin dava ve işlere bakar.


Adana İşçi Mahkemesi Yetkili Mahkeme

 

Bu husu İş Mahkemeleri Kanunu‘nun 6. maddesinde düzenlenmektedir. Şöyle ki;
 (1) İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek
veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin
yapıldığı yer mahkemesidir.
(2) Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
(3) İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği
yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
(4) İş mahkemelerinin yetkilerine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler
saklıdır.
(5) Bu madde hükümlerine aykırı yetki sözleşmeleri geçersizdir.

 

İş Hukuku Davalarında Avukatın Rolü

 

Adana ilinde ikamet ediyorsanız ve iş hukuku anlamında yardıma ihtiyacınız varsa iş hukuku avukatı Adana ile davanızı, hukuki amaçlarınızı ilerletmelisiniz. Çalıştığınız iş yerinden ayrılmak istiyorsanız iş sözleşmesini kendiniz feshetmeden ya da istifa etmeden önce ilerde hak kaybına uğramamak için ve çalıştığınız yılların maddi olarak hakkını almak Adana İşçi Avukatı ile çalışmasında fayda bulunmaktadır.Tüm hukuki süreç için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.