Adana İcra Avukatı ve İcra Hukuku

  • Ana Sayfa
  • Adana İcra Avukatı ve İcra Hukuku
Adana İcra Avukatı ve İcra Hukuku

İcra hukuku; gerçek kişi veya banka gibi kurumların, çek, senet, poliçe, kredi kaynaklı alacaklarının kanun yoluyla tahsilini sağlamak amacıyla ortaya çıkan hukuk dalıdır. Diğer bir deyişle icra hukuku, borçlu kişi veya kurumların borçlarını rızaları doğrultusunda ödememesi halinde devlet organları olan icra daireleri aracılığıyla alacağın tahsil edilmesini sağlar.

 

Alacak - borç ilişkisi birden farklı nedenle ortaya çıkabilir. İcra hukuku denildiğinde genel olarak bir para alacağının tahsili akla gelir ancak icra hukukunun kapsamı oldukça geniştir. İcra hukukuna konu alacaklara örnek olarak, çek, senet, poliçe, fatura, kredi, kredi kartı, ipotek, nafaka alacakları gösterilebileceği gibi, icra hukuku taşınmazların tahliyesi ve teslimi, taşınır teslimi, bir işin yapılması veya yapılmaması, irtifak hakkına ilişkin ilamların icrası, çocukla kişisel ilişki tesis edilmesi durumunda çocuk tesliminin sağlanması gibi konuları da kapsamaktadır.

 

Adana İcra Avukatı Neler Yapar?

 

Adana İcra Avukatı, alacak - borç ilişkisinden kaynaklı her türlü uyuşmazlığın ele alınması ve çözümü konularında yararlanılan İcra ve İflas Hukuku kapsamında; borçlunun malvarlığının araştırılması, alacaklı ile borçlu arasında borç tasfiye görüşmelerinin yapılması ve görüşmelerin protokole bağlanması, kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümü, borçlu ve alacaklı arasında anlaşma zemini yaratılarak uzlaşma sağlanması ve bir ödeme planı hazırlanması, taahhüt hazırlanması, iflas eden gerçek ve tüzel kişilerin işlemlerinin takibi, iflas ilanı ve konkordato gibi konularda müvekkillerine danışmanlık yapar.

 

Adana İcra Avukatı'na ulaşmak isteyen kişi ve kurumlar ya alacaklı kişiler ya da borçlu kişilerdir. Alacak - borç ilişkisi nedeniyle taraflar Adana İcra Avukatı'na ihtiyaç duyarlar. Bu bağlamda Adana İcra Avukatı, alacaklı kişilerin her türlü alacaklarının tahsilini sağlar.

 

İcra Hukuku Davaları Nelerdir?

 

İtirazın iptali davaları,
Menfi tespit ve istirdat davaları,
İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
Borca itiraz ve istihkak davaları,
Tahliye davaları,
Ecrimisil davaları ve müdahalenin men-i davaları,
İhtiyati haciz davaları, ihtiyati hacze itiraz davaları,
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
İpoteğin paraya çevrilmesi,
İhalenin feshi davaları.

 

İcra Takibi Türleri Nelerdir?

 

İcra takibi, borçlunun borcunu ifa etmemesi üzerine alacaklının alacağının tahsili için yasal işlem başlatmasıdır. İcra hukukunda alacaklı olan tarafın, borçlu olan tarafın mallarına cebren kast ederek tedbir, bloke veyahut haciz koyması mümkündür. Bu bağlamda icra takibi türlerinden bazıları şunlardır;

 

1.İlamlı İcra Takibi:

İlamlı icra takibi, bir işin yapılması, yapılmaması, paranın ödenmesine ilişkin bir eda hükmü içeren mahkeme kararlarının icraya konulmasıdır. Alacaklının ilamlı icra takibi yoluna başvurmanın en temel şartı, elinde bir mahkeme kararı yada ilam niteliğinde bir belge olmasıdır. Mahkeme ilamı veyahut ilam niteliğinde bir belge olmadan ilamlı icra takibi başlatmak mümkün değildir.

 

İcra İflas Kanunu'nu m. 38 gereğince; "Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re'sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefalet hükmündedir."

İcra İflas Kanunu'nu m. 38 gereğince, yukarıdaki kanun maddesinde belirtilmiş olan belgeler icra hukuku anlamında ilam niteliğinde sayılır ve icra hukukundaki karşılığı olan ilamlı icra takibine konu edilebilir.

 

2.İlamsız İcra Takibi:

İlamsız icra takibi, alacaklının alacağını herhangi bir belgeye dayandırmadan borçludan tahsil etmeye çalıştığı bir takip türüdür. İlamsız icra takibinde alacaklı olan taraf, alacağın tahsili için alacak tutarını belirtir ve elinde var ise alacağını dayandırdığı evrak türü ile ilamsız icra takibi başlatabilir.

 

İlamsız icra takibine konu edilebilecek olan belgelere, sözleşmeler, faturalar, dekontlar, mesaj kayıtları, banka havale kayıtları örnek olarak gösterilebilir. İlamsız icra takibinde, takibe dayanak olarak sunulan yukarıda bahsi geçen belgeler, alacaklının alacağının ispatı açısından önem taşır.

 

3.Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu:

İcra hukukunda kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapılabilmesinin temel şartı, alacaklı olan tarafın elinde kambiyo vasfı taşıyan bir belgenin olmasıdır. Kambiyo Senetleri İcra ve İflas Kanununda kambiyo senetlerinin kapsamı düzenlenmiştir. Madde hükmü gereğince, bir belgenin kambiyo senedi sayılabilmesi için o belgenin çek, poliçe veya bono olması gereklidir. Alacaklı kişinin elinde kambiyo senedi vasfına sahip belgelerin olması halinde alacağın kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile tahsili mümkündür.

 

4.Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip:

İcra hukukunda rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, rehin ile temin edilen para alacaklarının cebri icra yolu ile tahsilidir.

 

Haciz Türleri Nelerdir?

 

İcra hukukunda farklı haciz türlerinden bahsedilir. Bu bağlamda haciz türleri ve hangi mala hangi haczin uygulanabileceği konusunda farklılıklar mevcuttur. Bunlar;

 

1.Kesin (İcrai) Haciz:

Takibin kesinleşmesinin ardından satış yetkisini veren haciz türüdür.


2.Geçici Haciz:

Geçici haciz icra takibinde, borçlu tarafından gerçekleşen itirazın geçici olarak kaldırılması durumudur.


3.İlave Haciz:

Haczedilen malın, alacağın tamamını karşılamaması üzerine talep edilen hacizdir.


4.Tamamlama Haczi:

İcra müdürü tarafından daha önce haczedilen malların kıymetinde yanılması veya malların düşük bedelle satılması nedeniyle icra müdürünün re'sen borçlunun başka mallarını haczetmesidir.


5.İhtiyati Haciz:

İhtiyati haciz borçlu olan tarafın, mal kaçırmasını engellemek amacıyla mahkeme kararına dayalı olarak ve alacaklının alacağını tahsil edebilmesini garanti altına almak amacıyla yapılan haciz türüdür. İhtiyati haczin uygulanabilmesi için mutlaka bir mahkeme kararının bulunması ve alacaklı tarafından, mahkemece belirlenmiş olan teminat tutarının mahkeme veznesine depo edilmesi gereklidir.